Mixed media

PLASTOPIA 2020-

Vår planet är full av plast, på gott och ont. Plasten har gett oss en mängd bruksföremål på en prisnivå som gjort det möjligt för alla plånböcker att kunna få ett enklare vardagsliv. Men resterna och skräpet från förpackningar fyller vår natur och våra hav och mikroplast-partiklar finns i vårt vatten, våra stränder och våra kroppar . Plasten innehåller hormonstörande medel och en mängd andra substanser som påverkar oss, andra djur och planeten på så många sätt.


I mitt arbete med plast tar jag tillvara på sådant som hamnat i soporna eller som är på väg dit. Samtidigt som jag vill problematisera materialet och belysa konsekvenserna av vår överkonsumtion, så vill jag också skapa något nytt  och kanske bestående av detta föraktade material genom att lyfta in det i en konstnärlig kontext, att transformera skräpet till ett objekt med estetiska värden - på olika sätt. Här nedan följer några av resultaten i detta arbete.PLASTOPIA 2020-

Our planet is full of plastics - for good and for bad. The plastic revolution gave the people a countless number of utensils at a price level that made it possible for almost everyone to get a more comfortable everyday life. But the waste from the plastics and the packaging industry fill the nature and our oceans and microplastic particles are now to be found in our waters, our beaches and in our bodies. The plastic materials also contain endocrin disruptors and a number of other substances which affect us, other animals and the whole planet in so many known and unknown ways. 


In my work with plastics I take care of leftovers or items on their way to the waste bin. At the same time as I want to problematize the production, use and waste of plastics and illustrate the consequences of our hyper consumption, I also want to create new and perhaps longer-lasting objects from this despiced low-status material  My aim is to do it by transferring it into a context of art and aesthetic values. Down belows follows some of the results of this work.

World Wide Web

Färgade emballagenät, pärlor och liten torkad fisk. Om plasten i våra hav.World Wide Web

Tinged packaging nets, pearls and a little dried fish. About the plastic waste in our oceans.

Fleurs du Mal

Färgat plastskräp som sytts ihop till blommor och laminerade oljepastellmålningar.

(25 x 25 cm)


Fleurs du Mal

Tinged plastic waste which I have turned into flowers and laminated pastel oil crayon paintings.

Fler verk i serien Plastopia

Medusor: Collage och laminerad oljepastell

Turtle: Collage och laminerad oljepastell

Praying for the Seven Oceans - Or to Take Action? Collage


Other works in the Plastopia serie

The Medusas: Collage and laminated oil pastel crayon paintings

Turtle: Collage and laminated oil pastel crayon paintings

Praying for the Seven Oceans - Or to Take Action? Collage

Bäckahästen

Tolkning av min mormors traditionella vävmönster från Skåne med begagnade plastpärlor.

(60 x 80 cm)


The River Horse

My interpretation of my grandmother's traditional weaving pattern with reused plastic pearls.

Fifty Shapes of Shameless-ness

Målade och smälta plastmuggar och plastlock. 50 verk i sin helhet. Varje delverk är 15 x 20 cm. Objektet kan också användas som halssmycke.


Painted and melted plastic glasses and lids. 50 pieces in total. Each piece is 15 x 20 cm. The object can be used as a piece of jewelery.

Poesigeneratorn - det oändliga diktverket

Poesigeneratorn är ett snurrbart och interaktivt diktverk som genererar över fyra miljarder olika diktverser.  En fullständig utprintad text skulle kräva 1 400 bokhyllor för att rymma alla böcker. I mina texter utgår jag från olika teman som  utsatthet, passion, filosofi, naturen, vrede mm. Poesigeneratorn finns i många offentliga miljöer som bibliotek och skolor, och jag kan specialskriva texter som utgår från platsen och kontexten.


The Poetry Generator - a never ending poem

The Poetry Generator is an interactive work of poetry which generates more than four billion different poetic verses. A book-printed complete version would require about 1 400 bookshelves . In my texts I work with different theses such as fragility, passion, philosophy, nature, wrath etc.

Ett passionsspel


A Passion Game


trä & text

31 x 31 cm

Naturvetenskap och poesi


Science and poetry


Malmö Högskola,

trä, sten, metall & text

100 x 100 cm

Ursprungstexten


The original text


Årstidernas park, Sölvesborg, 

blekingegranit, metall, betong & text

220 x 180 cm

Skulpturer av potatis

Skulpturer som jag täljt av färsk potatis och sedan låtit torka. Under tiden som de torkar åldras de och får en helt egen karaktär. Efterbehandlade med linolja.


Sculptures of potatoes

Sculptures that I have carved out of fresh potatoes and then dried. During the period when they dry they age and get their own individual character.

Varnished with flaxen oil.